Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Floreko s.r.o.

Tento dokument popisuje, jak společnost Floreko s.r.o. (dále jen „Floreko“ nebo „společnost“) shromažďuje, používá, chrání a sdílí vaše osobní údaje při používání našich webových stránek a služeb. Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto se zavazujeme chránit vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Floreko s.r.o., se sídlem Hostýnská 264
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ:  64509524.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Společnost Floreko může shromažďovat následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje: jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa
 • Údaje o společnosti: pokud je relevantní (název společnosti, IČO, DIČ)
 • Platební údaje: bankovní účet, údaje o platbách
 • Údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách: IP adresa, cookies, údaje o prohlížení

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Poskytování a zlepšování našich služeb
 • Zpracování vašich objednávek a požadavků
 • Komunikace s vámi a odpovídání na vaše dotazy
 • Marketingové a obchodní účely: zasílání newsletterů, pokud jste s tím souhlasili
 • Analýza a zlepšování našich webových stránek a služeb

4. Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy: pro poskytování našich služeb a zpracování vašich objednávek
 • Plnění právních povinností: účetní a daňové povinnosti
 • Oprávněný zájem společnosti Floreko: zlepšování našich služeb a komunikace s vámi
 • Váš souhlas: pro marketingové účely a zasílání newsletterů

5. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami pouze v následujících případech:

 • S našimi dodavateli a partnery, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby: přepravní společnosti, poskytovatelé IT služeb
 • S právními a regulačními orgány, pokud to vyžaduje zákon
 • S jinými třetími stranami, pokud k tomu máte výslovný souhlas

6. Ochrana osobních údajů

Používáme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

7. Vaše práva

V souladu s GDPR máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům: můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a požádat o kopii těchto údajů
 • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 • Právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech
 • Právo na přenositelnost údajů: můžete požádat o přenos vašich osobních údajů k jinému správci
 • Právo vznést námitku proti zpracování: máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu
 • Právo odvolat souhlas: pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat

8. Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese: Floreko s.r.o. Hostýnská 264
768 61 Bystřice pod Hostýnem floreko@floreko.cz, +420 573 362 255

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost Floreko si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Jakékoli změny budou zveřejněny na této stránce a vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění.

Datum poslední aktualizace: 10.6.2024

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s cílem zajistit, aby byly vaše osobní údaje bezpečně zpracovány a aby byla zachována vaše práva na ochranu soukromí. Děkujeme vám za důvěru a za používání našich služeb.