Obchodní podmínky

Floreko s.r.o.

Obchodní podmínky

 

Působnost


Společnost Floreko s.r.o. je obchodní společností zabývající se výhradně velkoobchodní činností pro své registrované obchodní partnery, tedy subjekty podnikající v oboru zahradní a krajinářská architektura, zahradnictví, realizace, ovocné a okrasné školkařství.

Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy realizované obchodní společností Floreko s.r.o., se sídlem Hostýnská 264, Bystřice pod Hostýnem 768 61, IČ:64509524 (dále jen Floreko s.r.o.) na straně jedné jako dodavatelem a jeho obchodními partnery na straně druhé (dále rovněž odběratel). Odchýlit se od nich mohou smluvní strany dohodou při uzavírání písemné smlouvy.

Nabízený sortiment zboží ze strany Floreko s.r.o. je nezávazný, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.


 

Objednávka


Objednávka učiněná odběratelem musí být doručena emailem nebo písemně a musí obsahovat:

Název firmy (popř.obch. jméno)

Sídlo odběratele

DIČ

e-mailovou adresu

bankovní spojení

požadované zboží – přesný název, velikost a určení množství, požadovaný termín dodání

 

Pokud objednávku podá k tomu za odběratele neoprávněná osoba, má se zato, že objednávku tato osoba učinila na své vlastní jméno a na svoji odpovědnost.

Bude-li některý z údajů chybět, objednávka nemusí být firmou Floreko s.r.o. vyřízena.


 

Dodání zboží


Rostliny dodávané společností Floreko s.r.o. budou dodány v živém stavu a bez zřejmých nemocí a škůdců.

Odběr rostlin je nutné domluvit předem.

Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Floreko s.r.o.

Floreko s.r.o. ručí za to, že jím dodané zboží má v okamžiku předání odběrateli odpovídající kvalitu, druh, velikost a množství.

Místem dodání zboží pro odběratele ze strany Floreko s.r.o. jsou jeho provozovny, není-li dohodnuto jinak. K přechodu odpovědnosti za škody na věci dochází předáním zboží, o čemž bude sepsán mezi stranami dodací list.

Odběratel je povinen zboží po výzvě do 14-ti dnů (pokud není individuálně dohodnuto jinak) od učinění výzvy odebrat, případně bude zboží na jeho náklady dodáno.

Náklady na dopravu zajišťovanou na základě požadavku odběratele společností Floreko s.r.o., nedojde-li k jeho převzetí odběratelem v provozovně společnosti Floreko s.r.o., hradí odběratel.

Zajištuje-li dopravu odběratel, přechází na něj odpovědnost za škody na věci v okamžiku, kdy Floreko s.r.o., či jeho obchodní partner předá dodávku odběratelem určenému dopravci, resp. v okamžiku naložení zboží. Převzetí zboží odběratelem, popř. jim určeným dopravcem bude potvrzeno na dodacím listě. Floreko s.r.o. si vyhrazuje právo určit způsob naložení zboží. V případě, že bude nezbytné pro ochranu zboží před poškozením při transportu použít speciální obaly (dřevěná bedna, plastová přepravka apod.), bude cena těchto obalů přeúčtována odběrateli. Pokud to vyžadují podmínky transportu, budou větve svázány, příp. redukovány řezem.

Odběratel, či jeho přepravce je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Neodpovídá-li tomu, co bylo dohodnuto nebo má-li zboží zjevné vady, musí o tom pořídit zápis do dodacího listu. V případě nesplnění tohoto postupu se má za to, že zboží bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

V případech, kdy Floreko s.r.o. nebude moci zásilku odeslat z objektivních důvodů včas (extrémně nevhodné povětrnostní podmínky), oznámí toto neprodleně odběrateli a dohodne s ním náhradní způsob řešení. Měřítko pro hodnocení takové situace je plně v kompetenci Floreko s.r.o. V těchto případech Floreko s.r.o. neodpovídá za škody, které tím vznikly odběrateli


 

Reklamace


Floreko s.r.o. nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

Floreko s.r.o. neručí za případné následné škody, které by mohly kupujícímu nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti se zbožím nebo jeho používáním. Reklamace může být uznána pouze v případě správného technologického postupu výsadby, jenž bude v souladu s Arboristickými standarty vydanými Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Reklamace převzatých rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky nebo mají viditelné nedostatky se podávají písemně do 10. pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jako den podání reklamace je bráno datum zaslání faxu, či datum podání na poště. Musí být přesně specifikován důvod a předmět reklamace.

Nenarašené a nerostoucí dřeviny, jakož i skryté vady na dřevinách, dodaných v předchozí sezóně podzim/jaro, musí odběratel písemně oznámit nejpozději do 31.5. 

Na pozdější a nepřesné reklamace nebude brán zřetel.

Hodnota plnění reklamace je maximálně do výše kupní ceny dodávaného zboží. Odběratel je povinen poskytnout společnosti Floreko s.r.o. nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.


 

Fakturace a platba


Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách Floreko s.r.o. 30 dnů od data vystavení faktury. Floreko s.r.o. je oprávněno daňové doklady zasílat i jen v elektronické podobě. Při uzavírání prvních smluv s novým odběratelem nebo s odběratelem, který byl v prodlení s platbou, Floreko s.r.o. může požadovat až 100 % zálohu ceny předem, či platbu při převzetí zboží.

U přípravy rostlin na zakázku si dodavatel vyhrazuje v případě jednostranného zrušení „potvrzené objednávky“ ze strany odběratele právo na smluvní pokutu ve výši 70% z hodnoty zakázky, pokud nebude dohodnuto stranami jinak. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování odběrateli.

Floreko s.r.o. je oprávněno dále vymáhat vůči odběrateli veškeré další náklady a škody, vzniklé z důvodu prodlení s placením.


 

Ostatní ujednání


Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se použije Právní řád ČR.

Případné spory budou řešeny příslušnými soudy ČR. Strany si tímto, ve smyslu ustanovení §89a o.s.ř., ujednávají, že místní příslušnost soudu je dána místem sídla společnosti Floreko s.r.o..

Vzájemná korespondence týkající se dodání zboží a otázek souvisejících, nedojde-li k osobnímu předání a převzetí, které bude přebírajícím potvrzeno, bude zasílána datovou sítí (emailem) na adresy uvedené v objednávce nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresy uvedené v objednávce. Korespondence bude vedena a zasílána vedle datové sítě dále prostřednictvím veřejného doručovatele s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou posledním dnem úložní lhůty. Účinky spojené s doručením korespondence prostřednictvím emailu nastanou přečtením doručeného emailu jeho adresátem, nejpozději však den následující po jeho odeslání.

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 5. 9. 2016